Disclaimer

Deze site is uw ter beschikking gesteld door Bouwcomponist B.V. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen.

Eigendomsrechten
Deze site bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van Bouwcomponist of van derden. Bijvoorbeeld foto’s, teksten en de grafische vormgeving.

Om de belangen van Bouwcomponist te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site: Het is niet toegestaan onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren. Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.bouwcomponist.nl mits naar de homepage wordt gelinkt. Bouwcomponist behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.bouwcomponist.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een ander internetpagina.

Aansprakelijkheden
Bouwcomponist aanvaardt geen aansprakelijkheid tegen degene die inlogt op de website van bouwcomponist of anderszins van deze website of de daarop aangeboden info gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welke hoofde dan ook, mocht voortvloeien. De website is samengesteld met de grote zorg. De informatie wordt dus naar beste weten verstrekt. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellende algemene informatie te verstrekken over Bouwcomponist en gerelateerde onderwerpen.